Skip to content

Mësimdhënia online në nivelin e duhur

Qëllimi i programit:

Ky program trajnimi është ndërtuar dhe dizajnuar posacërisht në bazë të nevojave të mësimdhënësve të shkollave në Kosovë mbi mësimdhënien online. Si i tillë, ky program adreson temat kyçe për ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve me qëllim të përmirësimit të eksperiencave dhe kualitetit të mësimit online. 

 Objektivat e trajnimit:

Gjatë këtij trajnimi ju do të: 

 

 

Njiheni me platforma të ndryshme për mësim online.

Krahasoni metodat e mësimdhënies dhe vlerësimit ballë-për-ballë me metodat e mësimit online.

Krijoni materiale audio-vizuele.​

Zhvilloni nje kurse online në platformën Moodle(LMS sistemi për menaxhimin e mësimit).

Çfarë rezultatesh priten deri në fund të trajnimit?

Përveq angazhimit dhe punës gjatë sesioneve, nga ju presim që deri në fund të programit të krijoni një njësi/kapitull të plotë mësimore online. Njësi e plotë mësimore konsiderohet atëherë kur përmbanë të gjitha elementet pedagogjike, duke filluar nga planifikimi, metodat e mësimdhënies, e deri tek vlerësimi i nxënësve.  

Kohëzgjatja:

1 muaj

Përmbajtja:

Trajnimi “Mësimdhënia Online në Nivelin e Duhur” është akredituar nga MASHTIpërmban 5 Module mbi mësimin online. Modulet janë të ndara sipas tematikës dhe secili modul përmban 3 sesione.  Pra trajnimi përmban gjithsej 15 sesione trajnimi, dhe kohëzgjatja e secilit sesion është 120 minuta.

Travel

Prototype1

Hyrje në mësimin online

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e modulit:
KLIKO KËTU

Metodat e mësimdhënies online

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e modulit:
KLIKO KËTU

Krijimi i materialeve audio-vizuele

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e modulit:
KLIKO KËTU

Vlerësimi online

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e modulit:
KLIKO KËTU

Moodle - Sistemi për menaxhimin e mësimit online

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e modulit:
KLIKO KËTU

07 Qershor 2022

KCDE - Mëso Online

13 Qershor 2022

KCDE - Mëso Online

20 Qershor 2022

KCDE - Mëso Online

27 Qershor 2022

KCDE - Mëso Online

04 Korrik 2022

KCDE - Mëso Online

Udhëzues për përdorim

en_US