Skip to content

MODULI 3

Materialet Audio-Vizuale

Qëllimi kryesor i këtij moduli është që të ju njoftojë me disa nga platformat për krijimin e materialeve interaktive për mësim online sinkronik dhe asinkronik si dhe që të ju udhëzojë në praktikimin e këtyre materialeve.

OBJEKTIVAT E MODULIT 3 :

listoni karakteristikat e materialeve interaktive në përgjithësi.

analizoni shembuj të materialeve interaktive për mësim online të sinkronizuar.

praktikoni krijimin e materialeve interaktive për mësim online të sinkronizuar.

analizoni shembuj të materialeve interaktive për mësim online të asinkronizuar.

praktikoni krijimin e materialeve interaktive për mësim online të asinkronizuar.

krijoni materiale interaktive për mësim online të sinkronizuar dhe asinkronizuar.

KOHA E FILLIMIT TE MODULIT :

Ditë
Orë
Minuta
Sekonda

PROGRESS BAR :

10%

60%

100%

Butonat e shfaqur më poshtë janë te çasshëm per kyçje brenda trajnimit për të githë pjesëmarrësit e regjistruar.

Nëse nuk jeni të regjistrual, ju lutem

en_US