Skip to content

APLIKIMI

Informata për aplikim

Përmes programit “Mësimdhënia online në nivelin e duhur” synohet zhvillimi i shkathtësive rreth edukimit digjital. Përmirësimi i vazhdueshëm i praktikave të mësimdhënies do të përkthehet në zhvillimin afatgjatë të nxënësve.

Ky progam trajnimi është i hapur për të gjithë të interesuarit me veqanti për mësimdhënësit apo strudentët të cilët dëshirojnë të përfitojnë njohuri përmes trajnimeve virtuale.

Thirrja është e hapur për të gjithë mësimdhënësit dhe studentët e Fakultetit të Edukimit të cilët synojnë të jenë mësimdhënës të ardhshëm.

Programi është i njohur dhe i akredituar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Tekonologjise dhe Inovacionit (MASHTI ), dhe është i barazvlershem me 30 pike totale, apo 30 kredi për pjesëmarrësit të cilët e përfundojnë programin me sukses.

Çmimi promocional për tre muajt e parë do të mbahet në 150EUR apo rreth 20% zbritje nga çmimi i rregullt i programit.

Në rast se keni problem me Google Form, ju lutem klikoni këtu për të plotësuar aplikimin .

en_US