Skip to content

MODULI 2

E-Didaktika (Metodat e mësimdhënies online)

Ky modul synon të ju ndihmojë në arritjen e njohurive të nevojshme rreth mësimit online, më saktësisht rreth platformave dhe mjeteve tjera për implementim dhe menaxhim të mësimit online. Ju si mësimdhënës, gjatë këtij moduli do të hidhni hapat e parë të krijimit të kurseve online duke përdorur platformën Moodle. 

OBJEKTIVAT E MODULIT 2:

kuptoni nivelin tuaj te njohurive mbi metodat e mesimdhenies online permes vetë-vlerësimit të shkathtësive.

eksploroni ngjashmëritë dhe dallimet midis mësimdhënies ne klase dhe mësimit në distancë. ​

eksploroni burimet dixhitale për planifikim dhe krijim të përmbajtjeve/njësive mësimore​.

reflektoni dhe identifikoni burimet dixhitale në mënyrë që të mund ta organizoni mësimin nga distancë.

informoheni rreth planeve mësimore për mësimin online.

analizoni dhe krahasoni modele të ndryshme të kurseve online.

krijoni një plan mësimor për mësim online.

KOHA E FILLIMIT TE MODULIT :

Ditë
Orë
Minuta
Sekonda

PROGRESS BAR :

10%

60%

100%

Butonat e shfaqur më poshtë janë te çasshëm per kyçje brenda trajnimit për të githë pjesëmarrësit e regjistruar.

Nëse nuk jeni të regjistrual, ju lutem

en_US