Skip to content

MODULI 1

Hyrje në Mësimin Online

Ky modul synon të ju ndihmojë në arritjen e njohurive të nevojshme rreth mësimit online, më saktësisht rreth platformave dhe mjeteve tjera për implementim dhe menaxhim të mësimit online. Ju si mësimdhënës, gjatë këtij moduli do të hidhni hapat e parë të krijimit të kurseve online duke përdorur platformën Moodle. 

OBJEKTIVAT E MODULIT 1 :
njiheni me platforma të ndryshme për mësim online,

eksploroni platformat gjatë aktiviteteve në grupe,

njoftoheni me koncepte të reja rreth mësimit online.

kuptoni përparësitë dhe mangësitë e mësimit online (përfshirë këtu format e ndryshme të mësimit online)

mësoni se si të krijoni guackën e lëndës tuaj në Moodle dhe do ta krijoni atë.

të reflektoni mbi përvojat e juaja në mësimdhënien online.

KOHA E FILLIMIT TE MODULIT :

Ditë
Orë
Minuta
Sekonda

PROGRESS BAR :

0%

100%

Butonat e shfaqur më poshtë janë te çasshëm per kyçje brenda trajnimit për të githë pjesëmarrësit e regjistruar.

Nëse nuk jeni të regjistrual, ju lutem

en_US