Qfarë bëjm ne

research-icon-isolated-on-white-background-from-vector-27721503

Hulumtim

Puna bazë dhe hulumtimi për të informuar sektorin e e-learning në Kosovë, si dhe për të mbështetur suksesin e studentëve dhe edukatorëve përmes platformave të mësimit online dhe të përzier

Untitlesd-1

Trajnim Online

Zhvillimi profesional i mësuesve në mësimin elektronik. Ndërtimi i kapaciteteve mbi aftësitë dixhitale për të rinjtë e të gjitha sferave të jetës.

adv

Avokimi

Avokim për integrimin dixhital dhe mundësitë dixhitale në arsim

Si Qendër për Edukimin në Distancë, ne mbulojmë tre fusha të punës:

Krijimi i projekteve kërkimore në fushën e të mësuarit dixhital/virtual

Ngritja e kapaciteteve të mësuesve dhe nxënësve në lidhje me mësimin dixhital/virtual

Avokim për krijimin e infrastrukturës ligjore për digjitalizimin e arsimit në Kosovë.

Për të siguruar që mundësitë dixhitale të jenë funksionale në kontekstin në të cilin jetojmë dhe veprojmë, kërkohet punë kërkimore dhe disiplinë.

Ngritja e kapaciteteve të mësuesve përmes modaliteteve dixhitale i bën ata më të prirur për t'i praktikuar këto modalitete brenda klasave të tyre – si dhe duke zgjeruar mundësitë për të rinjtë për të ndjekur modulet dixhitale.

Po kështu, duke krijuar kuadrin ligjor, zgjerohet aksesi në mundësitë e mësimit dhe mësimdhënies dixhitale, krijohen kualifikime të njohura ligjërisht dhe mësuesit inkurajohen të zhvillojnë kompetencat e tyre në këtë fushë pune.

Projektet tona

Teaching Online at the Right Level (TORL)

Mësimdhënia në internet në nivelin e duhur është një program i zhvillimit profesional të mësuesve, i cili synon të kontribuojë në mbylljen e hendekut të njohurive mësimore ose të mësimit elektronik duke rritur ndërgjegjësimin dhe efektivitetin e strategjive të të mësuarit elektronik, ndërkohë që mbyllin hendekun e aftësive nga mësuesit që përdorin mjetet elektronike në mënyrë efektive. si për zhvillimin profesional ashtu edhe për mësimin.

Edu Performanca

By using edUPerformancayou can rate your fields, list the best fields & schools.This way you can give your contribution towards an imporved education system in your country.

Mësimdhënia në internet në nivelin e duhur është një program i zhvillimit profesional të mësuesve, i cili synon të kontribuojë në mbylljen e hendekut të njohurive mësimore ose të mësimit elektronik duke rritur ndërgjegjësimin dhe efektivitetin e strategjive të të mësuarit elektronik, ndërkohë që mbyllin hendekun e aftësive nga mësuesit që përdorin mjetet elektronike në mënyrë efektive. si për zhvillimin profesional ashtu edhe për mësimin.

Partner me ne

Duke përdorur edUPerformanca mund të vlerësoni fushat tuaja, të listoni fushat dhe shkollat më të mira. Në këtë mënyrë mund të jepni kontributin tuaj drejt një sistemi arsimor të përmirësuar në vendin tuaj.

Mungesa e përfshirjes së teknologjisë në arsimin e lartë në Kosovë do të vazhdojë do ti vendos studentët tanë në disavantazh nga bashkëmoshatarët e tyre anembanë botës. Në disa aspekte, pandemia shërbeu si një "thirrje zgjimi" për arsimtarët dhe politikëbërësit. KCDE kërkon të shfrytëzojë këtë mundësi për të siguruar që “e-learning” është një mundësi për të rinjtë e të gjitha prejardhjeve

Avokimi për Integrim Dixhital në Sistemin Arsimor është një program avokues përmes të cilit KCDE punon drejt forcimit të agjendës digjitale në Kosovë dhe promovimit të zgjidhjeve digjitale në arsim.

Projekti i trajnimit dhe hulumtimit, gjatë të cilit KCDE zhvilloi një studim mbi hendekun gjinor në qasjen në internet dhe mësimin në distancë në mesin e fëmijëve të moshës shkollore në Kosovë, dhe për të ndihmuar vajzat e shkollave të mesme të Kosovës të zhvillojnë të menduarit kritik dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve që përmirësojnë jetën e tyre përmes Programi i trajnimit në internet 'Pajisja e vajzave me aftësitë e shekullit të 21'.

Connect-Ed (“connect” dhe “ed” shkurt nga “education”) Kosova është një projekt i cili synon të identifikojë, regjistrojë dhe kapërcejë ndarjen digjitale mes fëmijëve të moshës shkollore. KCDE në partneritet me Open Data Kosova kanë zhvilluar sistemin ConnectEd Kosova Tracking për vitin 2020. 

Sistemi ka tre komponentë kryesorë: 

  • Komponenti i parë do të jenë 'rastet e identifikuara' - që tregon numrin e fëmijëve të shkollës që nuk ishin në gjendje të ndiqnin mësimin në distancë ose elektronik gjatë pandemisë
  • Komponenti i dytë do të jetë "asetet e mbledhura" - që tregon numrin real të aseteve të mbledhura nga donacionet (në shtëpi)
  • Komponenti i tretë do të jetë 'pasuritë e shpërndara' - e cila lidhet drejtpërdrejt me kategorinë e 'rasteve të identifikuara' në mënyrë që të shihet ndikimi në kohë reale që të gjithë donatorët / palët e interesuara po bëjnë për këta fëmijë në nevojë.

Fokusi i projektit Përdorimi i internetit për qëllime mësimore është rritja e ndërgjegjësimit në lidhje me përdorimin e internetit për qëllime mësimore, si dhe në rritjen e të menduarit kritik të të rinjve dhe aftësive për zgjidhjen e problemeve për të përmbushur më mirë nevojat e tregut.

Fushata e ndërgjegjësimit të studentëve për potencialin e të mësuarit elektronik është një projekt ndërgjegjësues për përdorimin e teknologjisë për qëllime studimore në mesin e komunitetit studentor në Kosovë. Projekti u mbështet nga Ambasada e SHBA-së në fillim të themelimit tonë, si një program ndryshimi i Alumni-ve të SHBA-së.