Skip to content

Le të bëhemi partner

Qendra Kosovare për Edukim Digjital (QKDE) është një organizatë jofitimprurëse e Kosovës e cila ofron trajnime të vazhdueshme për zhvillimin profesional të mësimdhënësve në mësimin online, dhe lehtëson dixhitalizimin e sektorit të arsimit në vend përmes hulumtimit dhe angazhimit avokues.

KCDE u themelua si një projekt-pilot për arsimin në distancë në vitin 2016 dhe u regjistrua si OJQ në vitin 2018 me misionin për të diversifikuar mjetet dhe alternativat e mësimdhënies dhe mësimnxënies nga të mësuarit tradicional në të përzier.

sq