Monografia – 5 Vjet KCDE

Kjo monografi është shkruar me rastin e 5 vjetorit të themelimit zyrtar të qendrës, dhe përmban një përmbledhje të aktiviteteve, angazhimeve e përceptimeve ndaj “KCDE-së”. Përgjatë gjithë kësaj kohe, KCDE ka organizuar dhe zhvilluar programe të shumta  arsimore, trajnime dhe punëtori për mësimdhënësit, nxënësit dhe drejtuesit e shkollave, në mënyrë që ata të jenë të aftë të përdorin teknologjinë digjitale në mësimdhënie, mësimnxënie, dhe menaxhim shkollor. Këto programe kanë vënë në pah nevojën e madhe për integrim digjital në sistemin arsimor.